Algemene voorwaarden

Artikel 1: Toepasselijkheid

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen LeoniAtelier, hierna ook “de opdrachtnemer” of “organisator”, en de natuurlijke persoon, maatschap, vennootschap of rechtspersoon die aan LeoniAtelier opdracht geeft of heeft gegeven, hierna “de opdrachtgever”.
2. Als overeenkomst worden aangemerkt alle tussen opdrachtgever en opdrachtnemer gemaakte afspraken met betrekking tot door opdrachtnemer voor opdrachtgever te organiseren activiteiten.
3. Indien de opdrachtgever een maatschap, vennootschap of rechtspersoon is, zijn algemene voorwaarden van opdrachtgever niet op de overeenkomst van toepassing.

Artikel 2: Betaling

1. Betaling dient te geschieden per bank of per giro of contant in geldige Nederlandse valuta.
2. Bij betaling per bank of giro dient de factuur minimaal 7 dagen voor aanvang van de activiteiten te zijn voldaan op rekening van LeoniAtelier. Hiervoor verstrekt LeoniAtelier een factuur. Indien niet 7 dagen voor aanvang van de activiteiten 100% van het overeengekomen bedrag per bank of giro is voldaan, dient contant te worden betaald, tenzij anders is overeengekomen
3. Contante betaling dient plaats te vinden op de dag van en direct na afloop van de door LeoniAtelier georganiseerde activiteiten, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 3: Aantal deelnemers, Garantieaantal en Wijzigingen

1. LeoniATtelier organiseert activiteiten en catering voor een minimum aantal van 4 personen.
2. Opdrachtgever dient bij het verstrekken van de opdracht aan te geven voor hoeveel personen de activiteiten dienen te worden georganiseerd, met inachtneming van lid 1.
3. Wijzigingen in het aantal personen:
a. Wijzigingen waarbij het aantal personen lager is dan het opgegeven aantal, maar hoger dan het garantieaantal, kunnen tot 7 dagen van te voren zonder financiële consequenties doorgegeven worden. Het gewijzigde aantal personen wordt dan in rekening gebracht.
b. Indien tot 7 dagen van te voren een aantal wordt doorgegeven dat lager ligt dan het garantieaantal, blijft het garantieaantal van kracht.
c. Binnen 7 dagen kunnen er geen wijzigingen in het aantal personen worden doorgegeven zonder financiële consequenties.
d. Gaat het om een wijziging van het aantal personen boven het opgegeven aantal, dan wordt het aantal personen boven het opgegeven aantal ook in rekening gebracht.

Artikel 4: Annuleren workshop en lessen

1. Annuleren workshops.
a. Annuleren kan zonder kosten tot 14 dagen voorafgaand aan de dag van de activiteiten.
b. Bij annulering tot  13 dagen voorafgaand aan de dag van de activiteiten is 25% van het factuurbedrag verschuldigd.
c. Bij annulering tot 7 dagen voorafgaand aan de dag van de activiteiten is 50% van het factuurbedrag verschuldigd.
d. Bij annulering binnen 7 dagen is het totale factuurbedrag verschuldigd.
2. Annulering lessen.
a. Wekelijks schilder / tekenlessen dienen minimaal 24 uur van te voren te worden gemeld. Bij annulering binnen 24 uur is het totale factuurbedrag verschuldigd.

Artikel 5: Aansprakelijkheid van de opdrachtnemer.

6. Deelname aan arrangementen en/of activiteiten geschiedt voor risico van opdrachtgever en/of deelnemer. Behoudens ingeval van opzet of grove schuld van de organisator zelf, is de organisator niet aansprakelijk voor enige vorm van schade, waaronder gevolgschade, die opdrachtgever en/of deelnemer lijden als gevolg van
ongevallen die gebeuren tijdens de arrangementen en/of activiteiten, tenzij en voor zover uitsluiting van aansprakelijkheid wettelijk niet geoorloofd mocht zijn.

7. De organisator is slechts aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een materieel gebrek in de door hem geboden faciliteiten indien dit materiële gebrek aan de organisator kan worden toegerekend, tenzij dit gebrek niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

8. De organisator is in ieder geval niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van: a. omstandigheden die zijn toe te rekenen aan de deelnemer, zoals het niet hebben van een noodzakelijk reisdocument, een ontoereikende gezondheid of conditie, een ontoereikende persoonlijke uitrusting, onjuist handelen of niet-handelen, overschattingvan de eigen vermogens of het negeren van instructies;
b. indien de deelnemer zich niet aan één of meerdere veiligheidsvoorschriften houdt en/of zijn of haar conditie niet voldoende was om de desbetreffende activiteit te beoefenen.
c. handelingen en invloeden van niet direct bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden; omstandigheden die niet te wijten zijn aan de schuld van de organisator en die krachtens de Nederlandse wet of de in het maatschappelijk verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan de organisator of diens vertegenwoordiger kunnen worden toegerekend.

9. De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van de aansprakelijkheid gelden ook ten behoeve van werknemers en andere vertegenwoordigers van de organisator, het boekingskantoor en betrokken dienstverleners en toeleveranciers, alsmede hun personeel, tenzij de wet dit uitsluit.

10. Indien zich bij de uitvoering van een arrangement onverhoopt een gebeurtenis voordoet, die tot aansprakelijkheid van organisator leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen waarop de door organisator gesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat de organisator onder zijn aansprakelijkheidsverzekering draagt.